" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

 

WELKE STAPPEN MOET IK NEMEN OM MIJN RADIOLOGISCHE DIENST TE LATEN ERKENNEN ALS MAMMOGRAFISCHE EENHEID?

Mammografische eenheden (ME) werken mee aan een kwaliteitsvolle uitvoering van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Dit gebeurt conform de richtlijnen en procedures in het draaiboek en de regelgeving m.b.t. het Bevolkingsonderzoek Borstkanker, met name het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012. 

Indien u uw radiologische dienst wil laten erkennen als mammografische eenheid om screeningsmammografieën te nemen in het kader van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker dient u volgende stappen te volgen:

 1. Invullen van het aanvraagformulier tot erkenning als mammografische eenheid: aanvraag tot erkenning als mammografische eenheid.

 2. Beschikken over één of meerdere mammografietoestellen volgens de Europese aanbevelingen en met een typetoelating.

 3. Een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met een erkende controle-organisatie voor fysisch-technische controle: fysisch-technische controle-organisaties

 4. De acceptatietest voor de mammografietoestellen behalen. Dit attest toont aan dat de kwaliteit van het toestel voor screeningsmammografie fysisch-technisch goed werd bevonden: acceptatie-attest na fysisch-technische goedkeuring 

 5. Het attest medisch-radiologische kwaliteit behalen. Dit attest toont aan dat de kwaliteit van de mammografieën zowel fysisch-technisch als op het vlak van positionering goed werd bevonden: attest medisch-radiologische kwaliteit.

 6. Een samenwerkingsovereenkomst met het CvKO afsluiten: samenwerkingsovereenkomst CvKO_ME. Onderteken de overeenkomst en bezorg ze aan administratieME@bevolkingsonderzoek.be met de vraag tot ondertekening door het CvKO. Deze samenwerkingsovereenkomst is een verplichte overeenkomst die afgesloten dient te worden tussen het CvKO en de ME. Specifiek in het addendum worden de onderlinge afspraken inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en de te nemen maatregelen beschreven. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

  • De door u opgegeven DPO (data protection officer) is bij voorkeur iemand extern aan de organisatie die tevens een opleiding tot DPO gevolgd heeft.

  • CvKO vindt het van bijzonder groot belang dat de referentiemaatregelen, zoals vermeld in het addendum zorgvuldig worden nageleefd en gedocumenteerd.

 7. Radiologen die als 1ste lezer actief zullen zijn binnen de mammografische eenheid dienen de procedure 'aanvaarding als 1e lezer' te volgen. De vervolledigde attesten dienen toegevoegd te worden aan de erkenningsaanvraag.

 8. Een lijst bezorgen met alle namen en RIZIV-nummers van de radiologen die screeningsmammografieën zullen uitvoeren binnen de ME: formulier_lijst radiologen digitale mammografie

 9. Het aantonen van de vormingen van de radiologen: bekwaamheidsattest digitale mammografie en leestest.

 10. Beeldvormers die werkzaam zullen zijn binnen de mammografische eenheid dienen te beschikken over een ‘beeldvormer identificatie code (bic)’ met de mammografische eenheid als actieve werkplaats. Zie hiervoor de procedure ‘registratie beeldvormers’.

Attesten, verklaringen en testen worden voor een erkenningsaanvraag in het Bevolkingsonderzoek Borstkanker geaccepteerd tot en met 365 dagen na afgifte.

  De aanvraag wordt door de eindverantwoordelijke van de radiologische dienst ondertekend en elektronisch ingediend bij het:

  Als de aanvraag ontvankelijk is en het aanvraagdossier gunstig werd beoordeeld, wordt door het agentschap een besluit van de administrateur-generaal opgemaakt, waarin de radiologische dienst en het erkenningsnummer worden vermeld. Dit besluit wordt via e-mail bezorgd aan de ME en het CvKO.  Hou rekening met een verwerkingstijd van gemiddeld 30 dagen vanaf het indienen van een volledig aanvraagdossier (inclusief alle bijlagen) tot het besluit van erkenning als mammografische eenheid.
  Hou er rekening mee dat u geen screeningsactiviteiten kan uitvoeren zolang u niet over een erkenningsbesluit beschikt. Ook indien u een bestaande ME overneemt, moet u eerst over een erkenningsbesluit beschikken, vooraleer u kunt starten met screenen. U zal het besluit per e-mail ontvangen, samen met de nodige informatie om toegang te krijgen tot het online platform Heracles.