" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM MIJN ERKENNING ALS MAMMOGRAFISCHE EENHEID TE BEHOUDEN?

De hoofdverantwoordelijke radioloog van een mammografische eenheid waakt erover dat al zijn/haar medewerkers, betrokken bij het Bevolkingsonderzoek Borstkanker, meewerken aan een kwaliteitsvolle uitvoering van het bevolkingsonderzoek, conform de richtlijnen en procedures in het draaiboek en de regelgeving m.b.t. het Bevolkingsonderzoek Borstkanker, met name het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012.

Kwaliteitsvolle uitvoering van het bevolkingsonderzoek betekent minstens:

 • een respectvolle en klantgerichte dienstverlening bieden;
 • de vrouwen aanmoedigen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek en dat te blijven doen;
 • de deelnemers informeren over het verloop van en de risico’s verbonden aan het bevolkingsonderzoek en hierbij het toestemmingsformulier laten ondertekenen;
 • de screeningsmammografieën uitvoeren en beoordelen;
 • de screeningsmammografieën, de beoordeling ervan en eventueel andere gegevens over het dossier doorgeven aan het CvKO;
 • meewerken aan het toezicht op en de evaluatie van de mammografische eenheid door het CvKO (o.a. evaluatie kwaliteitsparameters), de controle-organisatie, het Departement Zorg, Zorginspectie en andere instanties die daartoe gemachtigd zijn;
 • radiologen die aanvaard zijn als 1ste lezer, nemen binnen twee jaar nadat ze aanvaard werden, en daarna minstens eenmaal om de drie jaar, deel aan een intercollegiale toetsing die minstens jaarlijks wordt georganiseerd door het CvKO.
 • blijven voldoen aan de algemene erkenningsnormen, zoals:
  • toepassen van de derdebetalersregeling en de bepalingen volgen van de RIZIV-nomenclatuur die betrekking hebben op screeningsmammografieën;
  • bij onvoldoende fysisch-technische of medisch-radiologische kwaliteit, vastgesteld door de tweede of derde lezer, verbinden de radiologen er zich toe om een nieuwe screeningsmammografie uit te voeren. Die screenings-mammografie mag niet aan de vrouw en ook niet aan de ziekteverzekering aangerekend worden.