" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM ALS 2DE LEZER TE MOGEN BLIJVEN SCREENEN?

Om als 2e lezer werkzaam te kunnen blijven in het Bevolkingsonderzoek Borstkanker moet voldaan worden aan alle onderstaande criteria:

 • kunnen aantonen op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de screening, diagnostiek en behandeling van borstpathologie, door middel van deelname-attesten van gevolgde seminaries, symposia of congressen voor minimaal vijftien accrediteringspunten per drie jaar. Per jaar kan één van de 5 accrediteringspunten vervangen worden door deelname aan een senologisch multidisciplinair oncologisch consult (MOC) gedurende één jaar. Een kopie uit het accrediteringsdossier kan te allen tijde opgevraagd worden door de Pool van Radiologen of het CvKO, de 2e lezer moet zelf de attesten bijhouden over de vormingen in verband met borstpathologie die aanvaard zijn door de Accrediteringsstuurgroep.
 • minstens 5000 screeningsmammografieën gelezen hebben als 1ste, 2e of 3e lezer in de voorbije twee jaar.
 • permanent de kwaliteitsnormen halen van de kwaliteitsvereisten met betrekking tot:
 • oproep voor opvolgingsproportie vervolgronde voor de dossiers waarbij de vorige screeningsmammografieën aanwezig zijn (I-08).
 • de beelden beoordelen op radiografische goede kwaliteit (I-04), op basis van de vooropgestelde criteria (zie criteria voor eerste lezers), ermee rekening houdende dat er een bovengrens (95%) is voor wat als goed beoordeeld wordt.

Meewerken aan het kwaliteitsbeleid door actieve deelname (of medeorganisatie) aan CvKO-vergaderingen over kwaliteitsbeoordeling en continue vorming, wat minstens inhoudt:

 • het systematisch analyseren en rapporteren van radiologische, cytopathologische en andere gegevens;
 • het rapporteren uit eigen eerste of tweede lezingen;
 • de taken aanvaarden die toegewezen worden door het CvKO of door de Pool van Radiologen.
 • het opmaken en evalueren van initiatieven tot kwaliteitsverbetering; die analyses, initiatieven tot kwaliteitsverbetering en rapportages hebben betrekking op onder andere:
 • klachten(behandeling)
 • discordantie tussen 1ste en 2e lezers
 • afwijkende profielen tussen 2e lezers
 • afwijkende screeningsresultaten van o.a. volgende parameters: recall rate, kankerdetectiegraad, positief predictieve waarde
 • kankerdetectiepercentage in situ carcinomen(DCIS)
 • kankerdetectiepercentage tumoren ≤ 10 mm.
 • per 3 jaren minstens één intercollegiale toetsing mee organiseren in samenwerking met het CvKO.
 • De procedure rond de kwaliteitsbewaking volgen.

Elke wijziging van contactgegevens van de 2e lezer wordt aan het CvKO en het Agentschap Zorg en Gezondheid gemeld, via de volgende e-mailadressen: preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be en administratieME@bevolkingsonderzoek.be

Een stopzetting van de activiteit van een 2e lezer moet door het CvKO gemeld worden aan het Agentschap. Het Agentschap geeft dit door aan het RIZIV en de mutualiteiten.

Intrekking aanvaarding tweede lezers

Wanneer niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden om erkend te blijven als 2e lezer of de remediëring als onvoldoende werd beoordeeld door de Pool van Radiologen, wordt de aanvaarding als 2e lezer binnen het Bevolkingsonderzoek Borstkanker geschrapt door het RIZIV en de mutualiteiten. De Pool van Radiologen bezorgt deze beslissing aan het CvKO en het Agentschap Zorg en Gezondheid via volgende e-mailadressen: preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be en administratieME@bevolkingsonderzoek.be Het agentschap bezorgt de aanpassing van de lijst van 2e lezers aan het RIZIV en mutualiteiten.