" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

HOE EN WAAROVER KAN IK CONTACT OPNEMEN MET DE POOL VAN RADIOLOGEN?

De voornaamste taak van de Pool van Radiologen is de radiologische kwaliteitsbewaking van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker en antwoorden of adviezen formuleren op vragen in verband met  medisch-radiologische topics van het bevolkingsonderzoek die door het CvKO gesteld worden. Dit omvat:

 1. Beoordelen van type toestellen door twee radiologen van de Pool van Radiologen in geval van nieuw marktaanbod of substantiële veranderingen aan een bestaand toestel (zie Besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012, artikel 21 tot en met 24). Deze beoordelingen zijn steeds in samenspraak met twee fysisch-technische controle-organisaties. De uitslag wordt gerapporteerd aan de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek Borstkanker;
 2. Advies verlenen over de instap- en erkenningscriteria voor 1ste en 2e lezers binnen het Bevolkingsonderzoek Borstkanker aan de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek Borstkanker en mee toezicht houden dat aan deze voorwaarden voldaan wordt;
 3. Toezien dat de inhoud van de registratiedocumenten up to date blijft in verband met de wetenschappelijke evolutie. Vraag tot wijzigingen worden onderbouwd voorgelegd aan het CvKO;
 4. Kritisch evalueren van het jaarrapport van het Centrum voor Kankeropsporing en Stichting Kankerregister en waar nodig suggesties tot verbetering voorstellen vanuit de Pool van Radiologen aan het CvKO;
 5. 3x per jaar de evaluatierapporten bespreken (mammografische eenheden, 1ste en 2e lezers) waarvan het overzicht aangeboden wordt door de verantwoordelijke voor kwaliteitsbewaking van het CvKO. Bij deze bespreking wordt rekening gehouden met de geldende procedures i.v.m. aanmaning, remediëring, of voornemen tot intrekking van de erkenning (linken naar bestaande pagina’s). Er wordt een duidelijk en bondig advies geformuleerd aan het CvKO;
 6. Bij medisch-radiologische kwaliteitsproblemen bij een mammografische eenheid, 1ste of 2e lezers, meewerken aan de herbeoordeling;
 7. Bevorderen van de uniformiteit in kwaliteitsbeoordeling tussen de 2e lezers;
 8. Organiseren van peerreviews, teachingmomenten en intercollegiale toetsingen. Minstens jaarlijks, bij voorkeur 2x per jaar, worden deze georganiseerd verspreid over Vlaanderen. Hierop zullen alle 1ste en 2e lezers uitgenodigd worden. Doel is goede en uniforme kwaliteit bekomen (o.m. het aantal vals-positieve en vals-negatieve resultaten minimaal houden) en voldoen aan de kwaliteitseisen in de regelgeving;
 9. Meewerken aan de voorbereiding van de regelgeving over de organisatie van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker;
 10. Meewerken aan de actualisatie van het draaiboek Bevolkingsonderzoek Borstkanker;
 11. Aanspreekpunt zijn voor de 1ste en 2e lezers binnen het Bevolkingsonderzoek Borstkanker (onder meer over beleidsbeslissingen);
 12. Antwoorden of adviezen formuleren op vragen van het CvKO.

De leden van de Pool van Radiologen zijn aan discretie gehouden voor hun opdrachten binnen de Pool van Radiologen.

De Pool van Radiologen kan gecontacteerd worden via de voorzitter: dr. Mireille Van Goethem of via de ondervoorzitter: dr. Valerie Célis.